Bibliai megvallás minden reggelre.

Jó reggelt mennyei Atyám, Úr Jézus és Szent Szellem!

Örömmel és hálaadással ébredek, és hiszem, hogy egy csodálatos nap vár rám, és csodálatos dolgok fognak ma történni velem! Ez az a nap, amit az Úr szerzett, hogy örvendezzem és vigadjak ezen! A legjobbat hozom ki magamból. Ma igazán erősnek érzem magamat. Mindenem meg van ahhoz, hogy egy nagyszerű napot teremtsek az életemben.

Atyám, hálát adok Neked, hogy elküldted Jézus Krisztust énértem és Ő a Golgotai kereszten meghalt helyettem és értem, és vére kiömlött a bűneim bocsánatáért és ez énrám is vonatkozik, mivel elfogadtam a bűnbocsánatot és megvallom, hogy most bűnbocsánat alatt állok, és bűneim el vannak törölve, és Jézus Krisztus vére alatt van az életem és ezért én most elfogadom és megvallom a Te Igédet.

Megnyitom a szívemet és elmémet a Te Igéd előtt, hogy behatoljon és munkálkodjon bennem, mert – meg van írva – az én beszédem, mely a számból kimegy, nem tér meg üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és jó szerencsés lesz, ahová küldöttem.

Hálát adok Neked Uram, Istenem, hogy Te az Igédet az én szívembe küldöd, hogy építse az én szívemet és az elmémbe, hogy meg-újítsa a gondolkodásomat, hogy megújuljak elmém szellemében. Isten igéjéről gondolkodom éjjel és nappal, s ezért leszek jószerencsés és ma is boldogulok. Az Ige által élek, képes vagyok a feladataimat ellátni, minden helyzetben győzedelmeskedni, a próbákban helyt állni és hitemben fejlődni!

Veszem a bölcsesség és kijelentés Szellemét az Ő ismeretében, és az értelmem szemei megvilágosodnak. Nem alkalmazkodom ehhez a világhoz, hanem átváltozom az elmém megújulása által. Az elmémet Isten Beszéde újítja meg. Arról gondolkodom ami jó, hasznos, építő és a javamat szolgálja. Kivetem az elmémből a negatív gondolatokat és érzelmeket, és nem adok helyet nekik az életemben!

Napról napra jobban és jobban érzem magam, minden vonatkozásban!

Elfogadok mindent a mi felém jön. Semmi sem korlátozhat. Szabadon mozdíthatom elő az életemet. Felfrissült és energetizált vagyok. Bármire képes vagyok. Türelmes és eltökélt vagyok. Ma a lelkem belső hangjára fogok hallgatni. Eszméletlenül szerencsés vagyok. Mai nap a Szent Lélek vezetésére figyelek és vágyom. Nem támaszkodom a magam értelmére, és bölcsességet kérek Istentől.

Egészséges boldog sikeres ember vagyok és kiegyensúlyozott életet élek.

Csodálatos és szép jövőt teremtek a gondolataim és hitem által. Felelősséget vállalok a sorsomért, és elfogadom, hogy ahol ma tartok , a tegnapi döntéseim következménye! Minden gondom és terhem Őreá vetem és Ő gondot visel rólam!

Megigazultam hit által és békességem van az Atyával, mert az Ő Fiának vére
megszabadított engem a sátán kezéből és átvitt a halálból az életbe.

Jézus Krisztus bűnné tette magát értem, hogy Isten fiává legyek. Nem aranyon vagy
ezüstön váltott meg engem, hanem az ő tulajdon vérével az én apámtól és anyámtól örökölt hiábavaló életemből. Jézust befogadtam a szívembe, az életembe és hatalmat adott arra, hogy Isten fiává váljak.  A régi meghalt és új teremtés vagyok. Igazságban és valóságos szentségben teremtettem. Isten országa bennem van: igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Nincsen
immár semmi kárhoztatásom, mert Jézus Krisztusban vagyok.

Kegyelemből tartattam meg , hit által, hogy senki se kérkedjék! Nem kiérdemeltem Isten szeretetét, hanem kegyelemből kaptam!
Meg van írva, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, mert a test és vér nem
használ semmit, a szellem az, aki megelevenít.
Nem testi ember vagyok, hanem szellemi  ember, Isten szolgája, mert ami szellemtől
született, szellem az. Nem vagyok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt élek!

Meg van írva, hogy aki meghalt a bűnnek, az felszabadult a bűn alól. Most megvallom, hogy az én tagjaim és szellemem felett nem uralkodik a bűn, halál, betegség, erőtlenség, hanem az örök élet, egészség és erő.
Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.
NAGYOBB AZ, AKI BENNEM VAN, MINT AKI A VILÁGBAN VAN.

Nem félek, mert Isten velem, kicsoda ellenem? Nem a félelem szelleme van bennem,
hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szelleme, az Úr Szelleme, az öröm szelleme,, Krisztusnak értelme. Egy ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés és minden beszédet mely velem perbe száll kárhoztatok, ez az Úr szolgáinak öröksége! Isten országa pedig igazság békesség és Szent Szellemtől való öröm, és a vidám elme jó orvosságul szolgál!

Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet. Ezért magasztallak Téged, Istenem, szellememben, lelkemben és testemben.

Jézus vére lemosott rólam minden bűnt, minden tisztátalanságot, mert Jézus azért jött, hogy ördögnek minden munkáját lerontsa énbennem és a világban. Lefegyverezte a gonosz angyalok és gonosz szellemek hadseregeit és engesztelő áldozatával és vérével eltörölte az ellenem szóló vádiratot. Ő az én váltságom és hiszek Őbenne és megkeresztelkedtem, ezért üdvösségem van és a nevem fel van írva az élet könyvébe, ezért bizalommal nézek Isten ítéletének napjára.

A HIT A NEM LÁTOTT DOLGOKRÓL VALÓ MEGGYŐZŐDÉS, ÉS A REMÉNYLETT DOLGOK VALÓSÁGA.

Lehetetlen nekem hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy Ő létezik és megjutalmaz mert én Őt keresem.  Meg van írva, az igaz ember hitből él. Olyan ember vagyok, akit nem a látások vezetnek és a tapasztalatok, hanem az Isten Igéjébe vetett hit, ezért nekem minden lehetséges.
Ha azt mondom a hegynek: „Ugorj a tengerbe!”, és szívemben nem kételkedem, meglesz mert Isten Szelleme lakozik bennem.  Minden lehetséges nékem, bármire képes vagyok, mert Istennek semmi sem lehetetlen!

És Ő elvezet minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, mert Jézus mondta, bizonyságot tesz a szellememben, hogy én Isten gyermeke vagyok, aki nem testtől és vértől, férj akaratából született, hanem Istentől.
Új szívet kaptam, új elmét, s a szívem hústáblájába fel van írva Isten törvénye.

Az Ő beszéde énbennem is élet, erő, energia, amely legyőzte és legyőzi a sátán királyságát, a gonosz szellemeket, gonosz angyalokat, a vádlást, kárhoztatást, bűntudatot.

Ugyanaz a Szellem lakozik bennem gazdagon, aki teremtette a világot, aki fenntartja a világot aki megszünteti a világot és ez a beszéd megtartja az életemet, ezért dicsérem az én Istenemet, magasztalom és áldom Őt.

Annak a Szelleme lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, minden lehetséges nékem!

Meg van írva: Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében, és vegyétek fel
Isten valamennyi fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával
szemben. Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek, szeretetnek józanságnak szellemét. A Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének. Ezért el kell futnia tőlem!

FELVESZEM AZ IGAZSÁG FEGYVEREIT!
Felövezem a derekamat az IGAZLELKŰSÉG ÖVÉVEL és elszakítom magam minden
érzékenységtől, haragtól, sértődékenységtől, félelmektől, és megbocsátok minden
embernek, akik vétkeztek ellenem és kivetek a szívemből minden panaszt, neheztelést, keserűséget, ami volt bennem az emberek felé.

Felöltözöm az IGAZSÁG MELLVASÁBA, mert már igaz ember vagyok, nem a
magam cselekedetei által, hanem Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. Hitem
tulajdoníttatik nekem igazságul, az én alkalmatos voltom az Úrtól van.
Megtagadom az elvetettséget, a vádlás, a bűntudat, az alkalmatlanság érzését, a kisebbrendűségi érzést. Az Úr szeret engem és a testvérek is szeretnek és én is szeretem magam, értékes vagyok!

Jézus bűnné lett értem, hogy én bűn nélkül élhessek.
Felsaruzom lábaimat a BÉKESSÉG EVAGÉLIUMÁNAK készségével, ahova
megyek, ahol én állok, ott békesség van, az marad, és jó hírt mondok: Közel és távol
valók békéljenek meg Istennel. Mert meg van írva: Mily gyönyörűségesek a békesség hirdetőinek lábai. Ezért az én lábaimból kivetek minden erőszakosságot, nyugtalanságot, idegességet és megtagadok minden háborúságot, viszályt és erőszakoskodást. Felveszem a SZERETET ÖVÉT, és szeretek mindenkit, mert ha szeretet nincs bennem semmit se érek én! Nem itélkezek, nem bíráskodok, nem állok bele vitatkozásokba, mások lejáratásába, gúnyolódásba, csak a bűnt ítélem el, az embereket szeretem és tisztelem! Nem nekem kell megvédeni Isten munkáját, Isten hatalmas arra, hogy ezt megtegye, ezért nekem egy dolgom van, hogy imádkozzam mindenkiért!

Nem politizálok, nem állok senki oldalára, csupán a törvény és az igazságosság oldalára! A törvény öl a szellem ami megelevenít! Ezért nem törvénykezem, hanem imával és hiteles példamutatással, az evangélium hirdetésével kommunikálok a hitetlen, még bűnben élő emberek felé, hogy látva a jó cselekedeteimet és Isten szeretetét, jóindulatát feléjük, ők is megtérhessenek!

Imádkozom az országom vezetőiért, pártállástól függetlenűl és személyválogatás nélkül! Minden javát szolgálja az Istent szeretőknek, még az esetleges üldöztetés is!

Megbocsájtok minden ellenem vétkezőnek, nem állok bosszút, és nem haragszom, a gonoszt jóval győzőm meg! Ellenségeim elött asztalt terít az Úr, és még ellenségeimet is jó akarommá teszi! Minden a javamat szolgálja, és mindenből tanulok.

Felveszem a kezembe a HIT PAJZSÁT. A hit pajzsa az Isten Igéjébe vetett hitem és
ezzel megoltom az ördög minden tüzes nyilát. Mert azt mondja az Ige, hogy vannak, akik titkon lövöldözik az ártatlant, megélesítik nyelvüket, mint a szablyát és gonoszul
csácsognak és rossz dolgokat mondanak. Minden kritikát, vádló beszédeket, átkokat,
szidalmakat, káromlásokat, hízelkedő és gonosz beszédeket megerőtlenítek és ezek mind hatástalanok az életemre. Rám egyedül Isten Igéje van befolyással a Szent Szellemmel egységben. Meg van írva, egyetlen ellenem készült fegyver sem jószerencsés és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok a Te nevedben Uram Jézus, mert ez az én örökségem és az én igazságom, amely Tőled van Uram, mert Te mondtad, Uram.

Felveszem az IGE KARDJÁT, és Isten igéjével harcolok a gonosz minden hazugsága ellen.

Nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közelget a sátoromhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamban. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodom Hozzá megszabadít engem, felmagasztal engem, mert ismerem az Ő nevét! Segítségül hívom Őt, ezért meghallgat engem; velem van háborúságban: megment és megdicsőít engem. Hosszú élettel elégít meg engem, és megmutatja nékem az Ő szabadítását.

Megkenem a fejem az ÖRÖM OLAJÁVAL mert az Úr öröme az én igazságom, és Isten országa igazság békesség és Szent Szellemtől való öröm.

Felveszem az ÜDVÖSSÉG SISAKJÁT, és Isten igéjéről gondolkodom éjjel és nappal.

Én az Ő tanításairól el nem feledkezem, az Ő parancsolatait megőrzi az én elmém. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak nekem bőven. Mert Őáltala sokasulnak meg az én napjaim, és meghosszabbítják nekem az életemnek esztendeit.

Mivel az Úrban bízok, az erőm megújul, szárnyra kelek, mint a saskeselyű, futok és nem lankadok meg, járok és nem fáradok el!

Azt mondja az Úr, mivel hiszek Őbenne, azt cselekszem amiket Ő cselekedett és nagyobbakat is cselekszem azoknál, mert Ő az Atyához ment. És akármit kérek az Ő nevében, megcselekszi azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kérek az Ő nevében, Ő megcselekszi azt. Mivel szeretem Őt és az Ő parancsolatait megtartom. Új nyelveken szólok, amit a Szellem ad, valami halálosat iszok meg nem árt nékem, betegekre vetem kezeimet és azok meggyógyulnak! A csodák korszakát élem, és minden amit el tudok képzelni és hinni, azt látni fogom megvalósulni! A hit hegyeket mozdít el!

Feltámad nekem, mert félem az Ő nevét, az igazság napja és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt, és kimegyek és ugrándozok, mint a hizlalt tulkok.

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.

Isten igéjére figyelek, az Ő beszédeire hajtom fülemet, nem távoznak el az én szemeimtől, megtartom azokat a szívemben, mert ez életet, egészséget és gyógyulást jelent az egész testem számára.

Az Úr akarata, hogy mindenben jól legyen dolgom, egészséges legyek, és jó dolga legyen a lelkemnek.

Az Úr megszabadít engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől! Tollaival fedez be engem és szárnyai alatt lészen oltalmam. Nem félek az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellölem ezren jobb kezem felől tizezren de hozzám nem is közelít a baj! Egy ellenem készült fegyver se lesz jó szerencsés, és minden beszédet mely velem perbeszáll kárhoztatok!

Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek de akik az Urat keresik semmi jót nem nélkülöznek.

Jézus Krisztus szegénnyé és átokká lett értem, hogy meggazdagodjam és bővelkedő
életem legyen.

Az Isten hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségünk lévén minden jótéteményre készek legyünk.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget engem az Ö nevéért.  Az asztalt terítesz nékem ellenségeim elött csordultig van poharam.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Befedezem magam és családom JÉZUS VÉRÉVEL mert ez a vér ami megszabadít és megvéd a gonosz minden támadásával szemben! Jézus vérében van az én igazságom, szabadságom, és gyógyulásom!

Élő vizek folyamai ömlenek belőlem, mert hiszek Jézus Krisztusban.

Értékes vagyok Isten szemében, a királyi papsághoz, szent nemzethez tartozom, mert az Ő gyermeke vagyok. Ezért jogom van az egészséghez, a boldogsághoz és a sikerhez! Bőségben egészségben és jólétben élek.

Isten országát és igazságát keresem elsőnek, és mindenek megadatnak nékem!

Ha kérek valamit az Ő akarata szerint, Ő meghallgat engem, és tudom, hogy ha meghallgat engem, megvannak nála az én kéréseim, amelyeket kérek tőle.

Felemelem a lecsüggesztett kezeimet, kiegyenesítem lankadt térdeimet, és a lábaimmal egyenesen járok, hogy el ne hajoljak, sőt inkább meggyógyuljak.

Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt énértem odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent énnekem.

Mit mondjak azért ezekre? Ha az Isten velem, kicsoda ellenem!

Nem félek, mert az Úr velem van, nem csüggedek, mert az Úr az én Istenem, megerősít sőt megsegít engem, és igazsága jobbjával támogat.

Igazság által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzám..

Távolt tart az Úr tőlem minden betegséget, és a világnak minden gonosz nyavalyáját, amelyet ismerek, és nem veti azokat énreám, hanem mindazokra akik gyűlölnek engem.

Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa nekem, mert Őhozzá teljes szívvel ragaszkodom.

Ez az a nap amit az Úr szerzett, hogy örvendezzek és vigadjak ezen!

Az Úrra nézek szüntelen; nem rendülök meg, mert a jobbom felől van. Ezért örül a szívem, és vigad a lelkem, testem is biztonságban lakik. Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van.

Minden érettem van, minden rendben van és minden rendben lesz!

Biztonságban vagyok, mert Isten azt ígérte, biztonságba helyezi azt aki arra vágyik.

Minden javamat szolgálja, és semmilyen rossz hírtől nem félek, szívem erős az Úrban bizakodó!

Jó dolgokat várok és jó dolgok történnek velem és szeretteimmel!

Minden amit szeretnék már úton van felém, tudom, hogy az enyém, mert a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés és a reménylett dolgok valósága!

Mindezek felett legyen meg a TE akaratod, miképpen a mennyben azonképpen itt a földön is! Jöjjön el a te országod, jövel Uram Jézus!

Köszönöm a mai napot és mindenért hálát adok.

Mai napon is tenni fogok a céljaimért, és közelebb kerülök álmaim megvalósításához!

A legjobbat hozom ki magamból. Nincsenek olyan akadályok amiken ne tudnék felülkerekedni. Folyamatosan fejlődők és érzem, hogy napról napra egyre jobbá válok. Tudom, hogy a ma kihívásai a holnap lehetőségeire készítenek fel. Nem félek az akadályoktól. Képes vagyok elvégezni a feladataimat és a kötelezettségeimet. Mert általad a táboron is átfutok, Istenemmel a kőfalon is átugrom.

Legyen a te kezed rajtam Uram és tedd a kezem munkáját állandóvá, és támogasd a munkámat, mert ha az Úr nem építi a várost és hiába épít az építő!

Az Úr jósága és Szelleme vezessen mai napon is, hogy Isten akaratát tegyem, és áldás legyek a családom és környezetem számára! Teremts bennem tiszta szívet URAM és az erős lelket újítsd meg bennem! Támogass az engedelmesség lelkével, és a te szabadításod örömét ne vedd el tőlem!

Bizony jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján, s az ÚR házában lakozom hosszú ideig.

Ámen

Comments are closed.